GDPR

GDPR - Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE

Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky

podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 

Prevádzkovateľ:

 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sídlo prevádzkovateľa:

 

Hlavné námestie č. 8

814 22  Bratislava

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

IČO:  30793629

 

 

 

 1. Prevádzkovateľ v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona Vám oznamuje identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

 

Hlavné námestie č. 8

814 22  Bratislava

 

IČO:  30793629

Kontaktné údaje - e-mail: podatelna@sudnarada.gov.sk

 1. Prevádzkovateľ v zmysle § 19 ods. 1 písm. b) zákona Vám oznamuje kontaktné údaje zodpovednej osoby:

 

zodpovednaosoba@sudnarada.gov.sk

 

 1. Prevádzkovateľ v zmysle § 19 ods. 1 písm. c) zákona Vám oznamuje účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 • Spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, mesto/obec bydliska, je vykonávané za účelom evidencie účastníkov podujatia a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa ako organizátora podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Oprávneným záujmom je dokladovanie výdavkov na zabezpečenie aktivity/podujatia a plnenie povinností nájomcu.

 

 1. Prevádzkovateľ v zmysle § 19 ods. 1 písm. e) zákona oznamuje dotknutej osobe, identifikáciu príjemcov:

European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

5. Prevádzkovateľ v zmysle § 19 ods. 1 písm. f) zákona Vám oznamuje:

§ že nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny,

§ zamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do medzinárodnej organizácie: European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) 

 

 1. Prevádzkovateľ v zmysle § 19 ods. 2 zákona Vám poskytuje nasledovné informácie:

 

- o dobe uchovávania Vašich osobných údajov alebo o kritériách jej určenia: - podľa platného registratúrneho poriadku, ktorý nájdete na webovom sídle Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky – 5 rokov,  

- o práve dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich
sa dotknutej osoby podľa § 21 zákona,

- o práve na opravu osobných údajov podľa § 22  zákona,

- o práve na vymazanie osobných údajov podľa § 23 zákona,

- o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 zákona,

- o práve na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 zákona,

- o práve namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 zákona,

- o práve kedykoľvek súhlas dotknutej osoby odvolať podľa § 14 ods. 3 zákona,

- o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,

- o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom,
či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

- o neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona.

 

 1. Svojim podpisom na prezenčnej listine potvrdzujete, že Vám boli poskytnuté a boli ste riadne oboznámený s informáciami uvedenými v ustanovení § 19 ods. 1 a 2 zákona a boli poučený o svojich právach upravených v ustanoveniach §14, § 21 až 28, § 41 a § 100 zákona,
  a s tým súvisiacich prípadných povinnostiach.

 

 1. Svojim podpisom na prezenčnej listine ďalej potvrdzujete aj skutočnosť, že poskytnuté informácie Vám boli formulované jasne v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

 

 1. Súčasne si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že na Valnom zhromaždení bude Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky zabezpečovať fotografovanie prostredníctvom HF Studio, s.r.o., Závodná 3/C, 821 06 Bratislava, s označením FOTOGRAF, umiestnenom na viditeľnom mieste oblečenia počas celej doby konania Valného zhromaždenia.

 

 1. Fotografie budú použité a sprístupnené na webovom sídle Kancelárie súdnej rady Slovenskej republiky: http://www.sudnarada.gov.sk

 

 1. Svojim podpisom v prezenčnej listine v stĺpci „Súhlas/fotografia“ dobrovoľne udelíte „súhlas na použitie fotografie“ prevádzkovateľovi na použitie obrazových snímkov s Vašou fotografiou na účely propagácie podujatia na webstránke prevádzkovateľa. Fotografie v zdrojovom formáte budú uchované po dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa.

 

 1. V prípade, ak nesúhlasíte s fotografovaním Vašej osoby, prosíme vás o zaslanie Vášho nesúhlasu na email: patricia.nemethova@sudnarada.gov.sk v dostatočnom časovom predstihu pred konaním Valného zhromaždenia.